Kallelse till Årsstämma 2023

Medlemmarna i Kullaviks Havsbastuförening kallas till ordinarie årsmöte 2023 den 29 mars klockan 19 i KKKKs lokal.
Styrelsen vill särskilt uppmana nya medlemmar 2022 och 2023 att deltaga på mötet så att vi får lära känna er.
Dagordning:
1.   Öppnande av mötet och välkomnande av nya medlemmar.
2.   Fastställande av röstlängd för mötet.
3.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4.   Fastställande av föredragningslista.
5.   Val av ordförande och sekreterare till mötet.
6.   Val av två justeringsmän och rösträknare.
7.   Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
8.   Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelse avseende den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av avgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
12. Val av Föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter.
13. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
14. Val av ledamöter i valberedningen av vilka en skall utses till ordförande.
15. Vid dessa val (pkt 11–13) får inte styrelsens ledamöter delta.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga frågor.
Underlag inför årsmötet skickas med e-mail till medlemmarna och anslås i bastulokalen senast en vecka före årsmötet.
VÄLKOMNA TILL MÖTET!
Styrelsen

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *